WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Akty prawne

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 16/2021 Z 9.02.2021

w sprawie Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

ZAŁĄCZNIK do ZR 16/2021

zasady przeprowadzania hospitacji i wizyt ewaluacyjnych

ZAŁĄCZNIK A do ZR 16/2021

WZÓR PROTOKOŁU HOSPITACJI

ZAŁĄCZNIK B do ZR 16/2021

WZÓR PROTOKOŁU WIZYTY EWALUACYJNEJ

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 141/2020 z 25.09.2020

w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

ZAŁĄCZNIK 1 do ZR 141/2020

zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej

ZAŁĄCZNIK 2 do ZR 141/2020

wniosek o realizację ćwiczeń/zajęć praktycznych/praktyk zawodowych w formie zdalnego nauczania w roku akademickim 2020/2021

ZAŁĄCZNIK 3 do ZR 141/2020

wniosek o zmianę w rozkładzie zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021 (przeniesienie zajęć dydaktycznych na sobotę/niedzielę)

ZAŁĄCZNIK 4 do ZR 141/2020

weryfikacja efektów uczenia się

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 126/2020 Z 15.09.2020

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.